کابینت
لیست قیمت
های گلاس AGT ترک ۶۲۰۰۰۰ تومان
هایگلاس ای جی تی ۵۵۰۰۰۰تومان
مات ۴۵۰۰۰۰تومان
ممبران ساده ۸۰۰۰۰۰تومان
ممبران با تاج ستون وابزار ۱۰۰۰۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰۰۰تومان
کلیاف ۱۰۵۰۰۰۰تومان(برجسته)
کمد دیواری
لیست قیمت
درب ریلی بدون بدنه ۳۰۰۰۰۰تومان
درب ریلی با بدنه ۳۷۰۰۰۰تومان